ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
                                             Основними завданнями Управління реєстрації нормативно-правових актів,
                                                              правової роботи та правової освіти є

1) участь в реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції управління;

2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у зазначеній сфері з питань, що належать до
компетенції управління;

3) участь в здійсненні міжнародно-правового співробітництва з питань, що належать до компетенції управління;

4) збереження архівного фонду з питань, що належать до компетенції управління;

5) участь у формуванні Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції
управління.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) вносить на розгляд начальника Головного управління пропозицій щодо формування та реалізації державної правової
політики з питань, що належать до компетенції управління;

2) здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян
або мають міжвідомчий характер, виданих Київською міською державною адміністрацією, як місцевим органом виконавчої влади
та як виконавчим органом Київської міської ради, її управліннями, відділами, іншими підрозділами, територіальними органами
центральних органів виконавчої влади, місце знаходження яких є місто Київ, адміністрацією морських портів України (далі - суб'єкти
нормотворення) у порядку, передбаченому законодавством;

3) проводить правову експертизу нормативно-правових актів, прийнятих уповноваженими на це суб'єктами нормотворення,
на відповідність їх Конституції та законодавству України, з урахуванням висновку щодо відповідності нормативно-правового акту
положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам
України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, антикорупційної експертизи,
про проведення антидискримінаційної експертизи, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини у порядку,
передбаченому законодавством;

4) у разі потреби (необхідність проведення аналізу нормативно-правового акта із залученням експертів, вивчення значної
кількості актів чинного законодавства тощо) вносить на розгляд начальника Головного управління пропозиції щодо продовження
терміну проведення правової експертизи нормативно-правових актів; про продовження терміну повідомляється орган, який
надіслав нормативно-правовий акт на державну реєстрацію;

5) готує проекти рішень та висновки про державну реєстрацію нормативно-правових актів, прийнятих уповноваженими на це
суб'єктами нормотворення, присвоює їм реєстраційні номери та заносить до Єдиного державного реєстру нормативно-правових
актів;

6) готує проекти умотивованих рішень та висновки про повернення нормативно-правових актів, прийнятих уповноваженими
на це суб'єктами нормотворення;

7) повертає нормативно-правові акти без державної реєстрації для доопрацювання на прохання суб'єктів нормотворення,
що його прийняли;

8) готує проекти умотивованих рішень та висновки про відмову в державній реєстрації нормативно-правових актів, прийнятих
уповноваженими на це суб'єктами нормотворення;

9) готує проекти умотивованих рішень та висновки про визнання актів, прийнятих уповноваженими на це суб'єктами
нормотворення, такими, що не підлягають державній реєстрації;

10) готує проекти рішень та висновки про скасування згідно з чинним законодавством рішень про державну реєстрацію
нормативно-правових актів; повідомляє суб'єктам нормотворення рішення про скасування державної реєстрації нормативно-
правових актів із зазначенням конкретних причин скасування; виключає скасовані нормативно-правові акти з Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів;

11) готує проекти рішень та висновки про анулювання скасування згідно з чинним законодавством рішень про державну
реєстрацію нормативно-правових актів; повідомляє суб'єктами нормотворення рішення про анулювання скасування державної
реєстрації нормативно-правових актів; включає скасовані нормативно-правові акти до Єдиного державного реєстру нормативно-
правових актів;

12) забезпечує належне зберігання та оформлення Державного реєстру нормативно-правових актів та іншої документації,
пов’язаної з державною реєстрацією нормативно-правових актів, їх облік, а також передає Державний реєстр нормативно-
правових актів та іншу документацію на архівне зберігання відповідно до законодавства;

13) забезпечує належне зберігання та оформлення журналу обліку скасування рішень про державну реєстрацію
нормативно-правових актів та іншої документації, пов’язаної з державною реєстрацією нормативно-правових актів, їх облік, а
також передає журнали обліку скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів та іншу документацію на
архівне зберігання відповідно до законодавства;

14) реалізує право перевіряти у суб'єктів нормотворення стан додержання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів шляхом проведення перевірок: планових, позапланових, виїзних та безвиїзних; у разі потреби вимагати
подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію, що не пройшли державної реєстрації та не опубліковані в
установленому законом порядку; вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до
відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях, а також надіслання для виконання вказівок, роз’яснень у будь-якій
формі, що встановлюють правові норми, інших порушень;

15) за результатами перевірки у суб'єктів нормотворення додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-
правових актів (у разі потреби) інформує Київську міську державну адміністрацію, засоби масової інформації;

16) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує та вносить в
установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд начальника Головного управління;

17) здійснює узагальнення роботи з питань систематизації законодавства суб'єктів нормотворення, надає їм практичну та
методичну допомогу з цих питань;

18) координує діяльність суб'єктів нормотворення з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності,
надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

19) бере участь у формуванні Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів;

20) координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в місті Києві,
Київської міської державної адміністрації, її управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування в
місті Києві, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів з
питань правової освіти населення, формування у громадян правової культури; перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань,
надає їм необхідну методичну допомогу, консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників,
визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів,
конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;

21) бере участь у проведенні ліцензійної та акредитаційної експертизи спеціальності «Правознавство», поточних перевірках
дотримання державних вимог щодо провадження освітньої діяльності у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку
юристів;

22) організовує та забезпечує роботу громадських приймалень в місті Києві з надання безоплатної первинної правової
допомоги, надає їм методичну допомогу;

23) організовує та забезпечує роботу громадських приймалень в місті Києві із надання безоплатної правової допомоги
малозабезпеченим верствам населення, надає їм методичну допомогу;

24) здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав людини і
основоположних свобод, законодавства та діяльності органів та установ юстиції;

25) бере участь у розробленні та розповсюдженні методичних матеріалів у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів
громадян;

26) здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади в місті Києві, Київській міській державній адміністрації, її управліннях, відділах, інших структурних підрозділах, а
також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях;

27) перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в місті Києві, Київській міській
державній адміністрації, її управліннях, відділах, інших структурних підрозділах, а також на державних підприємствах, в установах,
організаціях та державних господарських об'єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить
пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених
порушеннях;

28) розглядає запити та звернення народних депутатів, заяви, скарги, пропозиції від громадян, органів влади, підприємств,
установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, аналізує стан цієї роботи;

29) надає в установленому порядку інформацію за запитами на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, а також
за запитами адвокатів, оформленими відповідно до законодавства, з питань, що належать до його компетенції, аналізує стан цієї
роботи;

30) веде прийом громадян з питань, що належать до його компетенції;

31) веде облік надходження обов’язкових безоплатних примірників видань;

32) залучає в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, унесених до державного Реєстру
атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність
на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних інститутів судових експертиз,
підпорядкованих Міністерству юстиції України;

33) здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ
та здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України та внесені до державного Реєстру атестованих
судових експертів;

34) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та
постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших
актів законодавства України, наказів Міністерства юстиції України, наказів та доручень начальника Головного управління.


ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МІСТІ КИЄВІ